ClickCease
top of page

חברה מחוקה האם היא עדיין ישות משפטית | עו"ד מורני שיטרית


סעיף 4 לחוק החברות קובע כי :"חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מאוגד".

חברה מתחילה את יומה מיום התאגדותה ועד עצם חיסולה. כאשר חברה נסגרה אצל רשם החברות – אי רישומה או מחיקתה לא מהווה את עצם חיסולה ו/או מגדירה אותה כחסרת אישיות משפטית אלא ניתן להחיות את החברה מחדש וכשירותה איננו פגום בשביל לתבוע או להיתבע על ידי צד שלישי. לא פעם חברה ממשיכה בפעילות למרות שהיא רשומה כמחוקה במרשמי רשם החברות.


מחיקה של החברה : יכולה להיעשות בשתי דרכים האחת על ידי הרשם כאשר נודע לי כי החברה אין היא פעילה כלל וזאת משום שלאחר בדיקה שגרתית נתגלה כי אין חובת מילוי אגרת תשלום ואי תגובה מצד החברה אל הרשם בדבר התשלום בסופו של דבר מאלץ את הרשם למחוק אותה מפנקס החברות. האופציה הנוספת שחברה יכולה להימחק מפנקס החברות היא על ידי צו פירוק שאין הוא מחסל את החברה אלא היא עדיין ממשיכה להתקיים כגוף מאוגד עד שבית המשפט מצווה על חיסולה, כמו כן רכוש החברה נשאר מוקנה לה אלא אם כן ביהמ"ש החליט אחרת, עד שהחברה אינה מחוסלת אין לראות כי אישיותה המשפטית פוקעת. מחיקת החברה היא עניין שבין הרשם החברות לבין החברה ואין לתת לצדדים שלישיים לנצלו על מנת למנוע מהחברה לתבוע בירור התובענה לגופו של עניין, הן מצד החברה והן מצד נושיה. במסגרת סעיף 369 לפקודת החברות נקבע כי מקום בו ניתן צו המורה על השבת שמה של החברה לפנקס החברות קרי, להלן צו החייאה, והוגש לרשם העתק מאושר של הצו, ייראו את החברה כאילו המשיכה עסקיה וכאילו לא נמחק שמה. לאור האמור לעיל מרגע שהושב רישומה ברשם החברות משמע הוא שאין לראותה נמחקה מעולם. כב' הנשיא גרוניס קבע כי מקום בו הושב שמה של חברה לרישום, יש לראותה כאילו לא נמחקה מעולם, והמשמעות הינה, בין היתר, כי תוקן כל פגם הנובע מכך שאותה חברה הגישה תביעה כנגד הצד שכנגד, בעת שהייתה מחוקה.


ההחייאה של החברה :

בין אם מקור המחיקה היה בהליך של פירוק או בהליך באקט חד צדדי של הרשם כתוצאה מאי גילוי סימני פעילות ,תהיה החברה שנמחקה כשירה להחייאה. צו ההחייאה יבטל למפרע את פעולת המחיקה , כך שיראו את אישיותה המשפטית כנמשכת ברצף אחד מיום היווצרותה הראשון דהיינו, כל זכויותיה רכושה, מסמכיה , בעלי תפקידה , חובותיה ישמרו כפי שהיו מתחילת יום התאגדותה .

סעיף 367 לפקודת החברות מותיר בידי בית המשפט שיקול דעת ליתן צו ביטול חיסול בתנאים שיראו לו. עוד קובע הסעיף "..משניתן הצו ניתן לנקוט כל הליך שאפשר היה לנקוט אילולא חוסלה החברה". בפסק הדין ששון נ' קדמה בע"מ נקבע כי :"חברה או אחד מחבריה או מנושיה שראו עצמם מקופחים ממחיקת שמה של החברה, ובית המשפט, על פי בקשת אחד מאלה שהוגשה, שוכנע שהחברה המשיכה בעסקיה או הייתה מופעלת בעת שנמחק שמה, או שראה מטעם אחר שמן הצדק הוא להחזיר את שמה לפנקס – רשאי בית המשפט להורות בצו ששמה יוחזר לפנקס...". בשלב ראשון לא צריך לפעול בדרך של פנייה לבית המשפט המחוזי על מנת להחיות את החברה אלא על דרך של הגשת בקשה לרשם החברות .

במידה וככל שתשובת רשם החברות תהיה חיובית, והמבקש יצליח בעקבותיה להחיות את החברה, אז נפתרת הבעיה והמבקש יכול לתבוע .ככל שתשובת רשם החברות תהיה שלילית או תתנה המחיקה בתנאים שהמבקש יראה כמקשים דהיינו תשלום חוב אגרות לרשם כן בין היתר הגשת דו"ח שנתי, יצטרך המבקש לפנות לבית משפט בבקשה בנדון שתוגש בדרך של המרצת פתיחה ותישקל הסוגיה אז מחדש .

מה ההבדל בין חברה שנמחקה לבין חברה שהתחסלה : הדרך היחידה לסיום חייה של חברה היא פירוק המסתיים, כידוע, בחיסול המתבצע בבית המשפט. הגשת בקשה להחייאת חברה שהתחסלה יכול בית המשפט להכריע עד שנתיים מיום החיסול . מכאן ניתן להבין כי חברה שנמחקה היא עניין שבין החברה לבין רשם החברות. ואילו על חברה מחוקה ניתן להגיש בקשה להחייאה מיום פרסום ברשומות על מחיקתה עד 20 שנה. גם אם עבר יותר מ-20 שנה מאז שהחברה מחוקה ברוב המקרים רשם החברות אין מתנגד לבקשה להחייאת החברה ראו למשל בפס"ד טללי שמחה בע"מ נ' רשם החברות רשות התאגידים על אף שחלפו יותר מ-20 שנים מיום מחיקת החברה ועד ליום הגשת בקשת ההחייאה, נתן הרשם החברות את הסכמתו למתן ארכה לבקשה.


חוב אגרות תשלום לרשם החברות:

התניות הרשם בדרך כלל במתן ארכה ארוכה לבקשה להחייאה היא תשלום אגרה לכל אותם שנים האם הדבר ניתן לביטול .בתקנה 5 לתקנות החברות (אגרות) נקבע כי שעניינה בחובת תשלום אגרה שנתית, ובפטור ממנה, נקבע בתת סעיף 5א(ד) תנאי ספציפי למחיקת חוב האגרות של חברה שהוגשה לגביה בקשה


לביטול מחיקה:

"חברה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 369 לפקודת החברות, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה".

איך נדע מה הם הפעולות על פי דין לשם המשך הפעילות האם נצטרך לשלם את האגרה של כל השנים, נניח ברווחים של בעלי המניות או חלוקת רכוש אם כך יפים לענייננו דבריה של ס.הנשיאה אלשייך: "טענתם של המבקשים כי הם מבקשים את החייאת החברה לשם ביצוע פעולה פורמאלית אינה יכולה לעמוד לזכותם משאף רצונם להעביר את תת החלקה מבעלות החברה לבעלותם אינה פעולה שמתחייבת על פי דין. אין מדובר אלא בפעולה שבעלי מניות, אותם אלו שלא שילמו את חוב האגרות, מבקשים לבצע בחברה למען טובתם האישית".

לפיכך ברור הדבר שבית משפט החלטתו תשתנה בהתאם לסוגיה המוצבת מולו בפסק הדין לעיל בית המשפט מגנה רווחים אישים לטובת בעלי מניות ואם כך הדבר יאלצו המבקשים למלות אחר בקשתו של הרשם בדבר התניית החייאת החברה אך אם מדובר כבעל זכות התובע את החברה אחד מחבריה או מנושיה שראו עצמם מקופחים ממחיקת שמה של החברה ובקשתם הוגשה תוך עשרים שנים מיום פרסום ההודעה על המחיקה ברשומות, ובית המשפט לאחר בדיקות נרחבות שוכנע שהחברה המשיכה בעסקיה או הייתה מופעלת בעת שנמחק שמה, או שראה מטעם אחר שמן הצדק הוא להחזיר את שמה לפנקס יורה בית המשפט בצו להחזיר את שמה לפנקס החברות .ומשהוגש לרשם העתק מאושר של הצו יראו את החברה כאילו המשיכה בעסקיה וכאילו לא נמחק שמה . ובאשר לנפקות החברה החזרת שמה של החברה לפנקס נאמר "תוקף פעולות שבוצעו במהלך המחיקה כאשר מצווה בית המשפט על השבת שם חברה לפנקס, רואים את החברה כאילו המשיכה בעסקיה וכאילו לא נמחק שמה, ובית המשפט רשאי ליתן צו המעמיד את החברה וכל אדם במצב כאילו החברה לא נמחקה. להבדיל מלשונו של סעיף 367 לפקודת החברות, משמיעה לנו לשון מפורשת זאת כי לצו לביטול מחיקה תוקף רטרואקטיבי, דהיינו ביטול המחיקה פועל למפרע, ולפיכך כל הפעולות שביצעה החברה בתקופת המחיקה תהיינה תקפות".


[1] חוק החברות ,תשנ"ט 1999: סעיף 4

[2] ע"א 347/62 החברה המרכזית לשיכון ובניין בע"מ נ' מפרק חברת "פלרוד " בע"מ .

[3] חוק החברות {נוסח חדש } התשמ"ד 1983 {להלן : פקודת החברות} :סעיף 369

[4] רע"א 1120/06 עורך דין אורי לאואר ואח' נ' ע.מ.ש. חברה לבניין ופיתוח בע"מ

[5] אוריאל פרוקצ''יה, דיני חברות חדשים לישראל (1989)

[6] חוק החברות ,תשנ"ט 1999: סעיף 367

[7]בע"א 189/66 ששון נ' קדמה בע"מ

[8] בשא (ת"א) 20603/06 ב.צ.מ.ט. טכנולוגיה והנדסה בע"מ נ' עו"ד דוד מרקוס

[9] הפ (מרכז) 55875-11-12 טללי שמחה בע"מ נ' רשם החברות רשות התאגידים

[10] תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001

[11] הפ (ת"א) 7084-10-11 חלקה 78 בגוש 6530 בעמ נ' משרד המשפטים/אגף רשם החברו

[12] ע"א 3486/06 י.כ. סולן חברה למסחר והשקעות בע"מ נ' ינקו אוזיא, [פורסם בנבו]

[13]ספרו של יוסף כהן, דיני חברות (הוצאת אירוסים) בעמ' 710:


תוכן האתר ניתן לציבור הרחב לתועלת קבלת אינפורמציה כללית בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי יחידני, הניתן על ידי עורך דין.

Comments


bottom of page