ClickCease
top of page

מה זה עריכת ייפוי כוח מתמשך ולמי הוא נכון?|מאת עו"ד מורני שיטרית


חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962 הוא החוק המסדיר את נושא האפוטרופסות במדינת ישראל , אפוטרופוס מתמנה על ידי בית משפט לענייני משפחה המינוי נעשה בעניינו של אדם אחר , אותו אפוטרופוס נכנס בנעליו של אדם שאינו יכול לדאוג לניהול ענייניו האישים . תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962 הוליד את הליך ייפוי כוח מתמשך , הרבה מתוכנו לא מודעים מה זה ייפוי כוח מתמשך ולמה הוא נועד , ייפוי כוח מתמשך אגדיר בתבנית אחת ובשפה פשוטה "צוואה בחיים" ייפוי כוח מתמשך הוא כלי המתווה הנחיות של האדם שישאר בשליטה על חייו כל עוד הוא חיי לפי מתווה החיים שירצה שיהיה , כלי זה אינו מערב כלל את מערכת בית המשפט .במסגרתו הממנה מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן. בפועל ייפוי כוח מתמשך מהווה מסמך משפטי, ולא סתם מסמך משפטי אלא מסמך משפטי חשוב מאוד ועקרוני לכל אדם המסדיר לו זכויותיו כראות עיניו בהמשך חייו , מסמך אשר מסמיך אדם שנבחר על ידי הממנה כאפוטרופוס ,מסמך זה ממסגר וקובע את העקרונות המנחים של הממנה להמשך טיפולו כל עוד הממנה חי וקיים .למותר לציין כי המסמך לעיל חוסך בירוקרטיות משפטיות וסיבוכים אשר אינם מטיבים עם המייפה כוח ולפיכך יש לדאוג לכך מבעוד מועד. התנאי הבסיסי למינוי אפוטרופוס-הוא חוסר יכולת האדם לדאוג לענייניו ,באם אדם איבד קוגניטיבית את היכולת השכלית והפיזית שלו ולא יכול לתפקד הוא צריך מיופיו כוח שיפעל בשמו בעניינים הרפואיים, הכלכליים האישיים רכושים , למי למעשה מיועד מסמך הייפוי כוח מתמשך טיפול באדם לעת זיקנה , או טיפול בכל אדם אפילו אדם צעיר שאין הוא יכול לדאוג לענייניו , יפויי כוח המתמשך יודגש כי הוא מהווה מסגור רצונות של הממנה עד למעשה באיזה אופן הממנה רוצה לחיות את חייו אם ירצה לעת זקנה להיות בבית אבות או טיפולו יעשה בבית על ידי מטפל צמוד , האם ירצה הממונה מקום דתי או מתווה חילוני, אם ירצה מקום שיקומי , איך ירצה למעשה לנהל את ענייניו איך ישלם מיסים תשלומים שהינו צריך לשלם ביום יום ועד מתנה שירצה לתת לבן משפחה .דא עקא כי במידה שהממנה בגיל הזקנה הינו נמצא טרם עריכת ייפוי הכוח רצוי ועדיף לדאוג לחוות דעת רפואית על מנת שרופא המטפל יחליט באם הממנה כישר להבין את הייפוי כוח ויודע את משמעות הדברים.רוצה לאמר כי יש אפשרות שהיקף ייפוי כוח יהיה מצומצם דהיינו רק בעניינים רפואיים הנוגעים למתן הסכמה לטפל בממנה או לאשפזו ,ויש אפשרות שהיקף ייפוי הכוח יהיה רק בעניינים כלכלים ואישיים ו/או ההפך. במסגרת העקרונות המנחים ניתן להחריג נושאים ספציפיים אשר לא יכללו בייפוי הכוח כמו למשל בעניין החלטות בדבר "חוק החולה הנוטה למות " חוק הבא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות מרחיב את הזכות לסרב או להסכים לטיפול, על ידי כך שהוא מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא חולה הנוטה למות.והאמנם מי יכול להתמנות להיות מיופי כוח ,ככל יכול להתמנות אדם מגיל 18 אך הינו צריך להיות בעל כשירות ולא אדם אשר מונה לו אפוטרופוס, וכן אין לאותו אדם ייפוי כוח מתמשך תקף בעניינו קרי, אדם יחיד אשר מסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ויכול לדאוג למזעור הפגיעה בזכויותיו ובחירותו של המייפה כוח , וכמו כן על המיופה כוח בנוסף לשמור על פרטיותו של הממנה, ומרב עצמאותו . לצד כך זהות מיופה הכוח צריך להיות מינוי של אדם אחד או מספר מיופי כוח זה יכול להיות כל אדם הקרוב לאדם ולדרכי הטיפול של אותו אדם לא חייב שלמיפוי הכוח תהיה קרבה משפחתית עם המתמנה . למעשה עם מונה רק מיופה כוח אחד אפשרות מומלצת היא למנות מיופה כוח מחליף ,עוד אמליץ כי יש לדאוג למיודע , מי הוא מיודע אדם לו מיופה כוח מחויב לדווח על החלטות או פעולות שבוצעו בנושאים שבייפוי הכוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה, בשים לב הוא אינו מייפוי כוח אבל יודע את כל מה שהמיפוי כוח עושה בהקשר למייפה כוח .אם לא די בכך נשאלת השאלה מי לא יכול להיות אפטורפוס? פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור ,מי שנותן לממנה טיפול רפואי/סוציאלי/סיעודי/שיקומי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום במישרין או בעקיפין,מי שהינו עוה"ד או בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך ,מערכת יחסים אישית - לא ימונה מי שכבר מונה כמיופה כוח של 3 אנשים (חריג - קרובו של הממנה). מעל ומעבר לכל ,מי שיכול לערוך את ייפוי הכוח המתמשך לשם יצירת המסמך המשפטי הזה הוא עורך דין שהוסמך לתהליך מטעם לשכת עורך דין ,שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואינו יכול להיות מיופה הכוח באותו המסמך.יודגש כי בסיום עריכתו של מסמך זה להלן הייפוי כוח המתמשך עורך דין המוסמך יפקידו באתר האפוטרופוס הכללי לא זו אף כי הייפוי כוח יכנס לתוקף שהממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר .ודוק יש להבדיל בין ביטול ייפוי כוח מתמשך לבין ביטול כניסת ייפוי כוח לתוקף למשל שהמונח זהה אבל זה שני הליכים שונים לחלוטין ואסביר באם והמייפה כוח חוזר לכשירות מלאה , הייפוי כוח יכול להיות מסטטוס שהופעל לסטטוס שהיה לפני הפעלה בפועל וכן יכול הייפוי כוח להישמר במערכת לשימוש חוזר כאשר הממנה אינו יהיה כשיר שוב, כל עוד הממנה יהיה כשיר יכול הוא להביא חוות דעת רפואית לכך ולהשהות את הייפוי כוח ולחזור למצב שלפני שהוא הופעל במערכת. לעומת זאת אם הממנה חזר לכשירות או שהוא כשיר וצלול ומעוניין לבטלו יכול הביטול להיות ביטול מוחלט והייפוי כוח לא יהיה תקיף ולא יהיה ניתן לשימורו ו/או לעשות בו כל שימוש במערכת אלא על הממנה לערוך ייפוי כוח חדש לחלוטין .כל עוד הממנה צלול הוא יכול לבטל את ייפוי הכוח בכל עת , והאפוטרופוס הכללי לא יתערב בהחלטה זו אלא רק אם הממנה אינו כשיר, עוד אפשרות שהייפוי כוח המתמשך יכול להתבטל כאשר הממנה אינו בחיים. ואולם מה ההבדל בין ייפוי כוח ללא בכלל אומר כי במשרד המשפטים מי שממונה על נושא האפוטרופוסיות על כל היבטיו הינו האפוטרופוס הכללי אשר יכול להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם במקרים מסוימים .באם לא יעשה אדם ייפוי כוח מתמשך יאלץ אותו אדם שזקוק לאפוטרופוס לפנות למסלול אחר אשר יוגש על ידי בני משפחה או קרוב או היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו בקשה זו תוגש דרך בית משפט ,על מנת שימונה לו אפוטרופוס שיטפל בענייניו האישיים ,הרפואיים ,הכלכליים , האישים רצוי מאוד שתוגש חוות דעת של עובד סוציאלי הידועה "התסקיר" המעיד ומגדיר את מצבו של האדם מבחינת היבט נפשי קוגניטיבי .באם לא תוגש חוות דעת של עובד סוציאלי הבקשה תושהה ובית המשפט יפנה למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר לאדם עבורו מתבקש המינוי . הליך זה הינו הליך ממושך אשר לוקח בין שנה שנתיים במקרה הטוב ועד אז בינתיים אותו אדם מחוסר כל ,ונע בין החלטה זמנית לכאן או לכאן אם בכלל ונותר מוגבל אוטונומית .לאחר התסקיר של העובדת סוציאלית יוגש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לעיתים ניתן מינוי זמניים של אפוטרופוס כמעט ואין מינויים מסוג זה באם הבקשה הינה דחופה בדרך כלל אותה בקשה מתבקשת בבית משפט בעניינים רפואיים וכאשר "האפוטרופוס הכללי" מטעם משרד המשפטים מחליט כי אין צורך במינוי וכי העניין אינו דחוף כל כך הדבר מגביל שוב את האדם הזקוק לאותו מינוי ולא מאפשר לו לעבור אף טיפול רפואי דחוף. מסלול נוסף אשר קיים שהיני קורא לו מסלול צידי הוא תומך החלטות , אדם הממונה לצורך סיוע למי שמתקשה בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות. מסלול זה הוא הסדר משפטי נוסף אשר יכול להוות חלופה למינוי אפוטרופוס רק שהוא נקרא אחרת "מינוי תומך החלטות" וזאת יתבקש במקרים שבה אדם כשיר מבחינה קוגניטיבית אך מתקשה לקבל החלטות בעצמו בענייניו או אינו מבין את המידע הנדרש על מנת לקבל החלטה או לממשה . לסיכום תיקון 18 עשה מהפכה בעולם האפוטרופסות אך לדאבוני הרב הרבה מאנשים אינם מודעים לחשיבותו ואף חוששים מהליך עצמו , אכן ההליך מביא לזירוז הליכים מה שיכול לשפר באופן ניכר את המייפי כוח עצתי היא כי יש לערוך ייפוי כוח בכל גיל ולא לחשוש וכן להימנע ממוגבלות אוטונומית.


תוכן האתר ניתן לציבור הרחב לתועלת קבלת אינפורמציה כללית בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי יחידני, הניתן על ידי עורך דין.Comments


bottom of page