ClickCease
 

תביעות להכרה בנכות כתוצאה משירות בצה"ל או כוחות הביטחון | עו"ד סתיו כהן


תביעות מסוג זה, כנגד משרד הביטחון נועדו לטפל במקרים בהם חיילים, שוטרים או שאר אנשי כוחות הביטחון (סוהרים, אנשי שב"כ ומוסד, משמר הכנסת, עובדי משרד רה"מ) נפגעו או חלו במהלך שירותם.

התביעות הן לקביעת דרגת נכות כהגדרתה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 ונחלקות לשלושה מקרים:

• חבלה שאירעה במהלך השירות.

• מחלה שאירעה בתקופת השירות או עקב השירות.

• מחלה שהחמירה בזמן השירות.


התביעות מטופלות על ידי קצין התגמולים, אשר בסמכותו לבחון את התביעה ולהחליט בה.

על התובע למלא טופס תביעה ספציפי לגבי חבלה או מחלה. לטופס התביעה יש לצרף חומר רפואי המעיד על מצבו הרפואי, דו"ח פציעה אשר מעיד על מה שקרה לתובע בשרות (אם מדובר בחבלה) ומסמכים נוספים.

בפעמים רבות יתבקש התובע להגיש לקצין התגמולים תצהיר אשר יפרט את מכלול הנסיבות אשר גרמו לנכות ממנה הוא סובל. כמו כן, לעיתים יש צורך להוסיף תצהיר עדים/מפקדים אשר יעידו או יאשרו את טענותיו העובדתיות של התובע , בגינן מוגשת התביעה.

יש לשים דגש על חשיבות התצהיר לביסוס הקשר הסיבתי הרפואי והעובדתי בין פגימותיו של התובע לשירותו וזאת בכדי שהתביעה לא תידחה. יש להשקיע בתצהיר מחשבה רבה ולכן רצוי להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום.


שלבי הטיפול בתביעה:

משך הטיפול בתביעות נגד משרד הביטחון בפני קצין התגמולים הינו ארוך בד"כ (בהשוואה לזמני הטיפול מול הביטוח הלאומי), בשל הצורך לקבל חומר רפואי ועובדתי מגורמי חוץ וממוסדות שונים.

תפקידו של קצין התגמולים לבדוק את התביעה מבחינה עובדתית ועליו להשתכנע כי קיים קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של התובע לבין השרות הצבאי מבחינה עובדתית. חוק הנכים תגמולים ושיקום מחייב את התובע להוכיח כי הוא נפצע או חלה בזמן השרות ועקב השרות , בהעדר קשר סיבתי ידחה קצין התגמולים את התביעה.

לאחר שקצין התגמולים מסיים לבחון את הצד הרפואי והעובדתי של התביעה הוא מעביר אותה ליועץ הרפואי שתפקידו להחליט לאיזה רופא מקצועי חיצוני עליו להעביר את התביעה על מנת שיקבע בחוות דעת רפואית כי קיים קשר סיבתי רפואי בין הפגימה בה לקה התובע לבין השרות. כאשר היועץ הרפואי קובע כי קיים קשר סיבתי אזי התובע יוכר על ידי קצין התגמולים , והתיק יועבר לוועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות אשר להם זכאי התובע, התובע יזומן להיבדק ע"י הועדה הרפואית והוא רשאי להגיע בליווי עו"ד.

הוועדה תדון בעניינו של התובע ותקבע את שיעור הנכות לה הוא זכאי ובהתאם את סוג / גובה התגמול כמפורט:

• דרגת נכות הנמוכה מ 10% אינה מזכה בתגמול כספי כלשהו.

• דרגת נכות שבין 10% ועד 19% מזכה במענק חד פעמי.

• דרגת נכות של 20% או יותר מזכה בקצבה חודשית.

בנוסף קיימות הטבות נוספות המוענקות כאשר הנכות שנקבעה הינה 10% לפחות.


חשוב לציין כי החלטות הוועדה הרפואית אינן סוף פסוק וניתנות לערעור, בפני ועדה רפואית לעררים שתדון בהרכב של שלושה רופאים.

על החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה בהרכב של שופט בשאלה משפטית בלבד.

במקרים בהם קובע היועץ הרפואי כי לא מתקיים הקשר הסיבתי בין הנכות לבין השרות, קצין התגמולים ידחה את התביעה ולתובע תעמוד הזכות להגיש ערעור לבית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום.


התיישנות

הזכות להגשת תביעה מתיישנת בתום 3 שנים מיום שחרורו של התובע מהשירות שבמהלכו אירע המקרה שגרם לנכותו ולא ממועד האירוע, כך למשל חייל המשרת בקבע ונפגע בתאונת דרכים במהלך שירותו, רשאי לתבוע את נזקו גם אם חלפו שנים רבות מיום התאונה ובלבד שיעשה זאת תוך 3 שנים מיום שחרורו משרות.


תוכן האתר ניתן לציבור הרחב לתועלת קבלת אינפורמציה כללית בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי יחידני, הניתן על ידי עורך דין.