ClickCease
 

תאונות עבודה - תביעה כנגד המעסיק | עו"ד סתיו כהןכאשר עובד נפגע בתאונת עבודה הוא זכאי להגיש תביעה לביטוח הלאומי להכרה כנפגע עבודה ובהמשך לקביעת דרגת נכות מעבודה וזאת ללא בחינת אשמתו של מי גרמה לתאונה.


מעבר לכך בפעמים רבות עומדת בפני העובד גם האפשרות לתבוע את המעסיק ו/או את חברת הביטוח המבטחת את המעסיק בפוליסת חבות מעבידים, בגין הנזק שנגרם לו, אך במקרה צריך העובד להוכיח כי האשם לתאונה רובץ על כתפי המעסיק.


התביעה כנגד המעסיק, לא מחליפה את התביעה מול המוסד לביטוח לאומי אלא מתווספת אליה , אך יובהר כי העובד לא יקבל פיצוי כפול (גם מהמעסיק וגם מהביטוח הלאומי), ומהפיצויים שיקבל במסגרת תביעתו כנגד המעסיק, יקוזזו התגמולים שקיבל מהביטוח הלאומי.

תביעות נזיקיות כנגד מעסיקים נשענות על הוראות פקודת הנזיקין . העוולות עיקריות שמכוחן קמה לעובד עילת התביעה הן :

1. העיקרית - עוולת הרשלנות הקבועה בסעיפים 35 – 36 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח – 1968 (להלן: "הפקודה").

על מנת לתבוע על פי עוולה זו צריך העובד להוכיח כי המעסיק ביצע מעשה ו/או מחדל שאדם סביר לא היה עושה באותן נסיבות כגון : סיפק לעובד ציוד לא תקין, לא סיפק לעובד כלי עבודה מתאימים לביצוע העבודה, הנהיג שיטות עבודה לא ראויות ו/או מיושנות, לא הדריך את העובד כראוי כיצד עליו לבצע את תפקידו בבטחה, לא הסדיר נהלי בטיחות בעבודה ו/או לא וידא כי הנוהל מיושם, לא סיפק לעובד אמצעי מיגון נאותים כגון: כפפות, משקפי מגן וכיוצ"ב.

2. עוולה נוספת היא הפרת חובה חקוקה הקבועה בסעיף 63 לפקודת הנזיקין אשר מחייבת קיומם של מספר תנאים:

• קיימת חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק: לדוגמא- פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על עבודה.

• החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק;

• המזיק הפר את החובה המוטלת עליו;

• ההפרה גרמה לניזוק לנזק;

• הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק שאליו התכוון החיקוק.

כאשר העובד מוכיח כי התקיימו התנאים שצויינו לעיל, הרי שיש באפשרותו לתבוע את מעסיקו גם בשל עוולה זו.


חשוב להבהיר כי במקרים רבים קיים קשר משמעותי בין אחוזי הנכות הנקבעים ע"י המוסד לביטוח לאומי לבין הפיצויים שיכול העובד לקבל מן המעסיק וחברת הביטוח.

לכן המלצתי לעובד שנפגע במהלך עבודתו לפנות לקבלת יעוץ משפטי עוד טרם הגשת תביעה לביטוח לאומי וזאת כדי לקבל הנחיות גם בהליכים מול הביטוח הלאומי ולהגיע למיצוי מלא של זכויותיו.
תוכן האתר ניתן לציבור הרחב לתועלת קבלת אינפורמציה כללית בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי יחידני, הניתן על ידי עורך דין.